Služby pre spoločnosti

Dovoľte nám prostredníctvom našich vysoko profesionálnych služieb sprevádzať vás na vašej ceste k výnimočnosti.

Tréningové a rozvojové programy

Tréningové a rozvojové programy

Naše tréningové a rozvojové programy patria zatiaľ medzi najviac využívané služby u našich firemných klientov. Firemné tréningové a rozvojové programy sú šité na mieru presne podľa potrieb a očakávaní klienta.

Aj keď jadro rozvojového programu vieme vyskladať na mieru z našich modulov v zmysle našej metodiky, výsledný rozvojový program namodelujeme na základe podrobnej analýzy, zmapovania očakávaní a potrieb klienta a prostredia, kde má byť projekt realizovaný a implementovaný.

Metodika rozvojových projektov je postavená na 7 silných pilieroch:

 1. Okrem toho, že účastníci našich rozvojových projektov získavajú nové vedomosti a
  zručnosti, pracujeme aj s ich paradigmami a postojmi a naším cieľom je získanie
  návyku  proaktívneho myslenia a správania.
 2. Štruktúra rozvojových projektov pozostáva vždy z dvoch častí. Jednou je interaktívny
  tréning a druhou aplikačný workshop. Toto spojenie vytvára možnosti pre transfer
  poznania do reálnej praxe, je efektívnym spôsobom prepojenia poznatkov a zručností,
  získaných v prostredí vzdelávacej aktivity a reálnej praxe.
 3. Jedinečná kombinácia teoretickej a interaktívnej časti rozvojových projektov v pomere 30/70,
  pričom všetky prvky interaktívnej časti (cvičenia, simulácie, workshopy, projekty) sú
  z reálnej praxe účastníkov tréningu.
 4. Vzájomné prepojenie jednotlivých častí projektu v logických a časových súvislostich a
  prepojenie s inými aktivitami v rámci CCBG (consulting, pracovná psychodiagnostika,
  assessment centrá, development centrá, kompetenčné modely a pod.)
 5. Výstupy z realizovaného projektu (spätná väzba na účastníkov projektu a zostavenie
  homogénnych skupín) pre manažment a útvar vzdelávania (HR)
 6. Podrobné vyhodnotenie rozvojovej aktivity vrátane jej efektivity
 7. Možnosť implementácie metodiky projektu do interného vzdelávania spoločnosti

Niektoré z modulov našich vzdelávacích a rozvojových projektov:

Proaktívna obsluha

 • Proaktívna komunikácia s klientom
 • Klientská orientácia
 • Riešenie náročných situácií pri obsluhe klientov

Proaktívny predaj

 • Telefonovanie
 • Akvizície a získavanie nových klientov
 • Predaj orientovaný na úžitok
 • Fázy obchodného rozhovoru
 • Vzťahový manažment
 • Typológia klienta a predajné rozhovory
 • Vyjednávanie

Proaktívny manažment

 • Rola manažéra
 • Riadiace štýly
 • Koučing ako forma riadenia
 • Stimulácia a rozvoj pracovníkov
 • Tímová práca a budovanie pracovného tímu
 • Komunikácia v tíme a firemná komunikácia
 • Sebapoznanie manažéra
 • Riešenie problémov a konfliktov v pracovnom tíme
 • Kreativita v práci manažéra
 • Zvládanie záťaže a stresu
 • Hodnotenie pracovníkov
 • Prezentácia, vedenie porád a vedenie vzdelávacej aktivity
 • Príprava zástupcov/nástupcov
 • Manažment zmeny

Projekty na mieru

 • Rozvojové projekty ušité na mieru pre klienta na základe metodiky 5 ELEMENTS®
 • a iné…
Dohodnúť si stretnutie
Koučing

Koučing

Témy, s ktorými sa pracuje v individuálnom koučingu prinášajú manažéri.

Na našich stretnutiach realizujeme transformačný biznis koučing, ktorý pracuje s najvnútornejšou motiváciou a zdrojmi koučovaného, takže výsledok koučovania a rozhodnutia koučovaného prinášajú trvalú zmenu. Koučing môže mať charakter poradenstva (nie v zmysle poskytovanie rád, ale v zmysle hľadania nových alternatív riešenia), môžu sa v ňom uplatňovať aj prvky vzdelávania a tréningu, môže mať charakter sebaskúmania a analýzy emočných procesov. Vždy je však postavený na spolupráci koučovaného a kouča. Táto spolupráca vyžaduje istú mieru vzájomnej dôvery a vytvorenia atmosféry psychologického bezpečia.

Najčastejšie témy koučingu:

 • otázky komunikácie s podriadenými
 • otázky porozumenia správaniu spolupracovníkov a podriadených
 • otázky vzťahov na pracovisku, sympatií a antipatií, rôznorodosti ľudí a hľadania možností spolupráce
 • problematika vzťahov na pracovisku
 • špecifické otázky riadenia, napr. vedenie a organizácia porád, hodnotenie podriadených
 • zvládanie stresu, prerastanie pracovných a súkromných zón
 • plánovanie času a  jeho optimálne využitie
 • spätná väzba od podriadených a stimulácia dvojsmernej komunikácie
 • otázky delegovania (kedy, komu, ako a čo) a kontroly
 • otázky vzniku a riešenia konfliktov
 • ďalšie…

Koučing môže mať aj skupinovú podobu

V takomto prípade sa témy preberajú spoločne, účasť je dobrovoľná, manažéri majú vždy právo vstupovať, resp. neparticipovať na danej téme. Skupinový koučing máva nezriedka supervízny charakter (analyzujú sa tam pracovné situácie a hľadajú sa optimálnejšie riešenia), alebo psychohygienický zámer (ventilovanie tenzií a tlakov spôsobených záťažou, stresom, nadvýkonom a podobne).

Dohodnúť si stretnutie